Мониторинг на Общинския съвет- Несебър

Количественият  анализ показва с най-висок статус става  съветникът Славчо Станелов и заместник-кметът на Община Несебър Виктор Борисов                                                                                                      

       След последния мониторинг на заседанието на Общинския съвет показват, че проведените докладни записки са от:                                                                                                                                                       

  Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 26,66 %                                                                                       

 Дочка Маринова- секретар на Община Несебър- 6,66 % .                                                                                

Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 13,33 %.                                                               

Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 46,66%                                                

Петър Тодоров- 6,66%.                                                                                                                                                                                                                                  

Наличният мониторинг за обработка на количествените данни в четирите мониторинга, използвани за изучаване на коефициенти между променливи показва, че от 13 точки, те достигат 15. При анализа на сравняването на  коефициентите на корелацията между четворките променливи, за да се установят статистически взаимозависимости между тях показват, променливост в заявените точки.                                                                                                                               Съотношенията за кмета Николай Димитров спадат от 39,65 % на 25,71 % и спадат на 14,28 % и стават 26,66 % а за заместник-кмета Виктор Борисов се увеличават от 39,62% на 57,14 % и достигат до 46,66%.Нараства и съотношенията за председателя Румен Кулев в началото от 1,88 % до 11,42 % и 11,42 %, достигат до 13,33%.                                                                                                    

 За разлика от докладните записки, докладванията от комисиите също са променливи:                                                                                                                                            

  Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решениятана Общински съвет  докладва 4/7,54%, 6/17,14% и 7/ 20%, няма точка.                                                                                                Върбан Кръстев – председател на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми докладва 6/ 11,32%, 6/17,14% и 5/14,28 %, достига до 38,46 %.                                                                                                                                                       

 Атанас Терзиев – председател на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейностие докладва 1/ 1,88% , 2/2,85  %, и 1/2,85 % нароства до 7,69 %                                                                                                                                                                 Славчо Станелов – зам.председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятияе докладва 7/13,20 %,12/34,28 % и 9/25,71 %, нараства до 38,46%                                                                                                                                                             

 Костадин Нищелков – председателна Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 35/66,03 % ,9/25,71% и 13/37,14 %, спада до 15,38 %.                                                                                                                                         

 Съотношениета за Костадин Нищелков достига от 66,03% до 25,71 %, увеличава се до 37,14 % и спада до 15,38 %, а при Славчо Станелов се увеличава от 13,20 % на 34,28 % и спада до 25,71%,а след това се издига до38,46 %, на Върбан Кръстев от 11,32 % на 17,14 %, спада до 14,28 %,а след това се издига до 38,46 %.на Атанас Терзиев от 1,88 % на 2,85 % съвпада на 2,85 %, също се издига до 7,69 %.                                                                                                                                                   

В читирите  мониторинга от количествения анализ е за изследването на връзка между случайните променливи.А в корелационния анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимост между променливи величини.                                                                                                   Коефициентите на корелация са статистическа мярка, представяща зависимостта между четири случайни променливи.

Според измерителната скала, в която са изразени променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация.                                                                                                                                    Те бяха проверени  и установени в четирите допитващи сондажи от агенция „Статус” през м. декември 2018, м.януари и февруари 2019, седем  месеца преди предизборната кампания 2019 в община Несебър.

                         Максим МОМЧИЛОВ