Община Мездра приключи проекта за енергийно обновление

Община Мездра приключи проекта за енергийно обновление на 13 многофамилни жилищни сгради

 

Община Мездра приключи енергийното обновление на 13 многофамилни жилищни сгради. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

 

Основната цел е да се внедрят ефективни мерки за енергоспестяване в жилищните сгради за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 74 домакинства в града. Общата му стойност е 1 620 202.92 лв., от които 1 377 172.48 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а – 243 030.44 лв. като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца – до 21 март 2019 г.

 

Изпълнението на проекта включва комплексна интервенция на 13 многофамилни жилища в града. За всяка сграда са изпълнени по 3 енергийно спестяващи мерки, което намалява топлинните загуби и снижава разходите за отопление и охлаждане средно с около 63-65%. По този начин сградите преминават в енергиен клас „С“ с устойчиво потребление на енергийни носители, което повишава стандарта и качеството на живот на 74-те домакинства, заяви инж. Генади Събков, кмет на Община Мездра. Годишно се намаляват и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух с 343,8 тона/CO2, което пък подобрява качеството на околната среда в града, добави той при отчитане на получените резултати от изпълнението на проекта.

Строително-монтажните дейности по енергийно обновление на сградите са извършени от: ПСТ Груп ЕАД, ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД, Обединение „Екоинженеринг – Мездра“ и  ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО АД, а строителният надзор – от ГИД-АРК ДЗЗД и СС-Консулт ЕООД.

 

В голямата си част сградите, обект на интервенция, са 2-етажни, 3-етажни и 4-етажни, строени преди повече от 30 години със стоманобетонни плочи и единични тухли. Някои от тях са частично обновявани със сменена дограма на фасадите или положена изолация по външната повърхност.

Отоплението им е с индивидуални газови котли, електричество и печки на дърва, припомни инж. Розалина Георгиева, Началник на отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и поекти“ в общината и Ръководител на проекта.

Сега, освен с въведените мерки за енергийна ефективност, сградите са и с подобрен достъп на лица с увреждания в съотвествие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съотвествие с изискванията за достъпна среда за населението, каза тя.

 

2019-02-19T14:35:41+00:0019.02.2019|Други новини|