Общински съвет – Габрово удължава срока за съдебни заседатели

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ГАБРОВО

Ваня Попова

Общински съвет – Габрово удължава срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Габрово до 28.02.2020 г.

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат всички български граждани, които отговарят на изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗСВ. Кандидатите за съдебен заседател подават в Общински съвет – Габрово, следните документи:

  1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Габрово да се обръща за препоръки;
  5. Мотивационно писмо;
  6. Писмено съгласие;
  7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
  8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се подават в деловодството на Община Габрово с придружително писмо.