ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТОПОЛОВГРАД,ОБЛ.ХАСКОВО

УЕБСАЙТ:http://www.topolovgrad.net/index.php/obshtiski-syvet/rykovodstvo-i-systav/predsedatel-obshtinski-syvet