ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР ,ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ

УЕБСАЙТ:http://www.novipazar.acstre.com/subsection-42-content.html