ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РЕЖИНЦИ,ОБЛ.ВИДИН

УЕБСАЙТ:http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtinski-savet