Общински съветник пита за шума в Бургас

Стана ясно как Община Бургас се бори с шума, след питане на Георги Дракалиев

 Шумовото замърсяване в Бургас е сериозен проблем, който, редом със замърсяването на въздуха, би трябвало да е основен приоритет на администрацията, смята общинския съветник Георги Дракалиев.

Чрез местния парламент той зададе важни въпроси относно шума в морската община.

От отговора на зам.-кмета Руска Бояджиева става ясно, че Община Бургас е разработила актуализация на Стратегическата карта за шума в околната среда. Картите за шума се актуализират най-малко на всеки 5 години.

Според направения анализ и оценка на шумовото натоварване, през последните 5 години акустичната среда на Община Бургас се формира основно от автомобилния трафик. Други източници на шум са „ж.п.“ трафика, а през летния период и „въздушния“ трафик.

По отношение на последния, още през 2013 г. е въведено изменение в организацията на въздушното пространство. Прелитане над града се допуска само при неблагоприятна компонента на вятъра на пистата.

Промишлените дейности също са сред основните източници на шум. Друг специфичен източник са откритите заведение за хранене и развлечения, които въздействат неприятно върху живеещите наблизо.

Проблем е постоянното нарастване на автомобилния трафик, особено през летния сезон. В тази връзка вече са реализирани редица решения.

Транзитният трафик към Южното Черноморие е изведен изцяло от вътрешността на Бургас, след като беше пуснато движението по реконструираната ул. „Крайезерна”.

Има изготвен от Агенция „Пътна инфраструктура” проект за нов Северен обход на Бургас, като към момента се разработва ПУП на територията.

Приключи цялостното обновяване на обществения транспорт.

Община Бургас насърчава използването на алтернативни видове транспорт, които да облекчат трафика в градската територия и да намалят шумовото натоварване на средата.  Изградена е постоянно разширяваща се система от велосипедни алеи и велопаркинги, както и зони за пешеходно движение.

Обектът „Изграждане на шумозащитна стена между Летище Бургас и кв. Сарафово” е включен в капиталовата програма на Общината за 2019 г.

Изграждат се залесителни пояси по най-натоварените пътни артерии. През 2018 г. са засадени 1 484 декоративни дървета и  9 470  храсти.

Подменена е остарялата дограма на училища, детски градини, обществени сгради и на 187 жилищни блока. Предстои през 2019 г. да се санират 6 знакови жилищни сгради в Централна градска част.

Предвижда се и изграждане на буферни паркинги.

Община Бургас поетапно подменя автомобилния си парк с електрически и хибридни автомобили, които са с ниски шумови характеристики.

„От отговора не става ясно кои са районите, в които има превишаване на стойностите на шума, но за да бъде редуциран той, е необходимо в изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие, освен Общината да се включат и населението, бизнеса и други заинтересовани институции и лица“ коментира Георги Дракалиев.