Общинските съветници на Несебър гласуваха единодушно

 

 

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                            

 

С решение №131/протокол №5/16.03.2016  Общинският съвет – Несебър даде съгласие по искане на Община Несебър да сключи договор за кредит максималният размер на дълга от 9 779 000 лв с погасяване до 60 месеца стана срок за погасяване до 25.06.2021 г.

С настоящото решение №133 от същия протокол  максималният  размер на дълга от 10 000 000 лв. със срока за плащане на главницата от 7 години стана 7 години и 3 месеца.

            И двете точки бяха предложени  от кмета на Несебър  Николай  Димитров за промяна на протокол №5/16.03.2016 за решения  №131 и №133, а 19-те съветници гласуваха гласно поименно единодушно.

Двете решения  произтичат от обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г. на територията на Република България.С решение на Народното събрание от 03.04.2020 е обявено удълженото извънредно положение до 13.05.2020 и са издадени множество заповеди на министъра на здравеопазването приети/издадени във връзка с пандемията на COVID – 19.

Мерките за промените  с пандемията и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България,както и действията по събирането на вземанията в случая на община Несебър

Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на Община Несебър да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени,отдавани от Община Несебър за извършване на стопанска дейност.

Намалени са и приходите постъпващи в Община Несебър от извършването на разпоредителни сделки от трети лица,както и други дължими по силата на Закона за местните данъци и такси местни данъци.