Общинският съвет на Несебър промени щатното разписание на общината

 

 

Максим МОМЧИЛОВ

Промениха щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Управление на отпадъците“-Несебър“ и на щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“.

В Правилника за устройството и дейността на  ОП „БКСО”  числото на персонала от 690 се замени с числото 558.

 

Общинските съветници ще гласуваха и за намаляване числения състав и изменение на правилника за организация на дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“- Несебър.

По т.16 гласуваха  приемането на структурата на общинска администрация и одобряване обща численостна персонала в дейности и второстепенни  разпопредители.Изтъкна се,че е голяма вероятността приходна част на бюджета на общината да не бъде изпълнена.

 

Общинският съвет-Несебър глаува по искане  на  кмета на Община Несебър  Николай Димитров  за закриват  ОП „ Спортни имоти“ – Несебър.По точка 14  прекратиха договор № 536/12.09.2019 г. за създаване на звено „Общинска полиция“.

 

За „Базар Пристанище” съветниците гласуваха 21 обекти за отдаване под наем.Община Несебър предостави допълването на обекти под наем в сградата „Рибни павилиони”,които са 18.

 

Публичното оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-общинска собственост за атракционни дейности –Несебър бе за 6 места.Първото място е от 2500 кв.м. при начална  месечна наемна цена е в размер на 8 400 лв с ДДС. Другото място,както и останалите 4   места,са по 200 кв.м. за 720 лв.