ПРОМЕНИ В МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО

 

На последното си заседание Общински съвет Габрово прие промени в администрирането на местните такси, цени на услуги и права. Общата рамка на наредбата се запазва като се приемат няколко промени. Тези действия са продиктувани от различните потребности и възможности на населението в общината.

Промените са следните:

 • Промяна в ценообразуването на таксите за детски градини – вече ще се изчисляват на база присъствени дни в месеца за деца до 4 години. Отпада и задължителната месечна такса. Това значи, че ако детето не е ходило на градина през месеца не дължи нищо;
 • Удостоверенията за статуса на задълженията на гражданите стават безплатни;
 • Вече няма да има такса за заверка на служебна страница на декларацията по чл.14 от ЗМДТ;
 • Въвежда се процентна отстъпка при предплащане за всички абонаменти за престой и паркиране на пътни превозни средства – 5% при предплащане за за 6 месеца и 10 % при предплащане за 12 месеца;
 • Променят се част от цените на билетите за събития, организирани от Община Габрово и се дава възможност за наемане на външната сцена само за няколко часа;
 • Актуализират се услугите, предоставяни от ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум;
 • Такса за притежание на куче става 10 лв. за град Габрово и 4 лв. за селата;
 • Дава се възможност за наемане за половин час на общинските спортни обекти, след изтичане на първия час от наема, актуализират се част от цените, като се записва изрично, че ползването на спортната база за мероприятия на общински бюджетни структури и на държавните училища на територията на общината е безплатно;
 • Общинско предприятие Благоустрояване предлага и остойностява нова услуга  – метене с автомобил;
 • ОП „Регионално депо за неопасни битови отпадъци“ включва цени на услуга за раздробяване на отпадъци от дървесина, както и дробен дървен материал с размери до 100 мм;
 • Актуализират се цените на предлаганите услуги в Художествена галерия „Христо Цокев“ по отношение на цените за ползване на зали;
 • Отпадат всички услуги, свързани с ползването на хотел „Страноприемницата”в РЕМО Етър. През м. юни 2020 г. е сключен договор за изпълнение на проект „РЕМО “Етър” – Музей за креативен културен туризъм”. Една от дейностите е консервация, реставрация и преустройство на хотела в база за настаняване с конферентен център и музейна администрация с фондохранилища. В рамките на проекта е предвидено разработване на комплекс от маркетингови и рекламни мерки за предоставяне на интегриран туристически продукт, включително и с използването на хотелската част;
 • Премахват се намаленията, които се ползват от Община Габрово и бюджетни структури – второстепенни разпоредители с бюджет към Община Габрово относно наемането на къщите на МАИР „Боженци“, тъй като към преференциите няма проявен интерес. Актуализират се цените на нощувките, предвижда се отдаване на отделни етажи от къщите, въвеждат се пакетни оферти;

Автор: Ваня Попова

Източник: gabrovo.bg

Снимка: gabrovo.bg