Всяко открито заседание на общинския съвет се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет

В ДВ бр. 8/26.01.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, предвиждащ, че:

  1. Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината и чрез интернет страницата на общинския свет или на общината;
  2. Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на заседанията на интернет страницата на общинския съвет или на общината;
  3. Дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат;
  4. Всяко открито заседание на общинския съвет се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница;
  5. В общинския съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията на общинските съветници към кмета и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат;
  6. Протоколът от заседанието на общинския съвет се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат;
  7. Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Заседанията на комисиите се излъчват в реално време чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.

Протоколът от всяко заседание на комисия се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

От 1 юли 2024 г. влизат в сила промените относно излъчването на откритите заседания на ОбС и на комисиите на ОбС в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината и съхраняването на записите от заседанията на съответната интернет страница.

Останалите промени влизат в сила от 1 февруари 2024 г.

Напомняме, че при публикуване на посочената информация следва да се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Препоръчваме:

  • да се анализира необходимостта от привеждане на действащите вътрешни актове на общината – вътрешни правила, заповеди и др., в съответствие с цитираните промени в ЗМСМА;
  • общинските съвети да предприемат действия по актуализиране на правилниците си по чл. 21, ал. 3 ЗМСМА;
  • да се оцени техническата готовност на общината по изпълнение на новите изисквания.
2024-02-17T10:55:02+02:0017.02.2024|Други новини|