На 23 юни-заседание на Общинския съвет-Несебър

37 точки са насрочени в проектодневния ред на Общинския съвет в Несебър                                                                                               

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                                   

 Председателят на Общинския съвет-Несебър Румен Кулев  насрочи заседанието на Общинския на 23 юни в зала „Мелсас”.С оглед спазване на всички протвоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 председателят обяви, че в залата ще присъстват само общинските съветници, кмета на общината и представители на звеното по чл.29а от ЗМСМА. При необходимост, вносителите на докладните записки ще влизат в залата по един за отговор на поставени въпроси.

В Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и следприватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет председателят  Петър Хрусафов ше докладва 8 точки, в Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми председателят  Върбан Кръстев ще докладва 10 точки,в  Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия председателят Славчо Станелов  ще докладва 8 точки,а  председателят на Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и                 опазване на околната среда Костадин Нищелков  ще докладва 11 точки.

По  искане на Николай Димитров – кмет на Община Несебър е обявен проекта за „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър“.По същото искане кметът на Община Несебър е обявил окончателния годишен план на бюджет 2019 г. и отчет на бюджета за 2019 г. на община Несебър.Той е обявил и проекта на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.                                                                                                                                                                                                                                                                     От Иван Гургов – зам. кмет на Община Несебър е обявен проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несеър.                                                                                                                                От Лазар Япаджиев – зам. кмет на Община Несебър е обявен проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейността открито на територията на община Несебър.