Петте последни мониторинги и ретроспекция на Общинския съвет –Несебър


Количественият  анализ показва с най-висок статус става  съветникът Костадин Нищелков и заместник-кметът на Община Несебър Виктор Борисов                                                                                                      

       След последния мониторинг на заседанието на Общинския съвет показват, че проведените докладни записки са от:                                                                                                                                                        

Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 11/28,20%                                                                                      

  Дочка Маринова- секретар на Община Несебър- 1/2,66 % .                                                                                

Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 1/2,66 %.                                                              

  Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 26/66,66%                                              

 Забележка: допълнения към 36-те точки  имат и добавени 3 точки                                                                                                                  

Наличният мониторинг за обработка на количествените данни в петте мониторинга, използвани за изучаване на коефициенти между променливи показва, че от 36 точки, те достигат 39. При анализа на сравняването на  коефициентите на корелацията между петте променливи, за да се установят статистически взаимозависимости между тях показват, променливост в заявените точки.

Съотношенията за кмета Николай Димитров се увеличават от 25,71 % на 28,20 % и, а за заместник-кмета Виктор Борисов се увеличават от 57,14 % и достигат до 66,66%.Нараства и съотношенията за председателя Румен Кулев и Дочка Маринов –секретар на Община Несебър достигащи от 1,88 % до 2,66 % и 11,42 %.                                                                                                    

 За разлика от докладните записки, докладванията от комисиите също са променливи:                                                                                                                                             

Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решениятана Общински съвет  докладва 4/7,54%, 6/17,14% и 7/ 20%, без доклад, достигат от 8/22,22%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Върбан Кръстев – председател на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми докладва 6/ 11,32%, 6/17,14% и 5/14,28 %, 38,46 % достигат до 2/5,55 %                                                                                                                                                     

   Атанас Терзиев – председател на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейностие докладва 1/ 1,88% , 2/2,85  %,  1/2,85 % нароства до 2/5,55%                                                                                                                                                                 Славчо Станелов – зам.председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятияе докладва 7/13,20 %,12/34,28 % и 9/25,71 %, 38,46%, стига да 10/27,77 %                                                                                                                                                             

 Костадин Нищелков – председателна Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 35/66,03 % ,9/25,71% и 13/37,14 %, спадащ до 15,38 % и достига до 13/38,88 %.                                                                                                                                       

  Съотношениета за Костадин Нищелков достига от 66,03% до 25,71 %, увеличава се до 37,14 % и спада до 15,38 %, а след това нараства до 38,88%.При Славчо Станелов се увеличава от 13,20 % на 34,28 % и спада до 25,71%,а след това се издига до38,46 %,понастоящем –до 27,77%. Върбан Кръстев от 11,32 % на 17,14 %, спада до 14,28 %,а след това се издига до 38,46 %, понастоящем попада на 5,55%.Атанас Терзиев от 1,88 % на 2,85 % съвпада на 2,85 %, също се издига до 7,69 %, а след това спада до 5,55 %. Докладванията на Петър Тодоров са от  4/7,54%, 6/17,14% и 7/ 20%, без доклад, достигат от 8/22,22%.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 В петте  мониторинга от количествения анализ е за изследването на връзка между случайните променливи.А в корелационния анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимост между променливи величини.                                                                                                   Коефициентите на корелация са статистическа мярка, представяща зависимостта между петте случайни променливи.

Според измерителната скала, в която са изразени променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация.

Те бяха проверени  и установени в петте допитващи сондажи от агенция „Статус” през м. декември 2018, м.януари,февруари и март 2019, пет  месеца преди предизборната кампания 2019 в община Несебър.

                         Максим МОМЧИЛОВ