Устав

УСТАВ
НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

ГЛАВА ПЪРВА
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СРОК

Чл.1 (1) Сдружение с нестопанска цел “Национална асоциация на председатели на общински съвети”, наричано за краткост (НАПОС) е доброволно сдружение на председатели на общински съвети от Република България.
(2) НАПОС е сдружение за извършване на общественополезна дейност и се регистрира като юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл.19 ал.ІІ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Чл.2 (1) Наименованието на сдружението е:
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, съкратено (НАПОС),
с изписване на английски език
National Association of Chairpersons of Municipal Councils, съкратено NACMC

(2) НАПОС има свой знак и печат.
Чл.3 Седалището на НАПОС е гр. Несебър, а адресът на управлението и
ул. “Еделвайс” № 10.
Чл.4 НАПОС се създава за неопределен срок.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.
ВИД И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 НАПОС си поставя за цел,:
1. Реализиране на ефективно местно самоуправление в
Република България.
2. Представителство и защита интересите на членовете си пред централната власт и нейните регионални структури, пред български и чуждестранни обществени организации и други институции за развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление.
3. Сътрудничество и посредничество между общинските съвети при разработването на общи стратегии и реализиране на програми за укрепване на местното самоупваление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление.
4. Повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление.
5. Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на местното самоуправление.
6. Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.
7. Сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина.

Чл.6 НАПОС работи за постигане на тези цели чрез следния предмет на дейност и средства:
1. Разработване на предложения до органите на държавната власт, които да допринесат за усъвършенстване работата на общинските съвети.
2. Предлагане консултантски, експертни и други услуги на своите членове.
3. Популяризиране положителният опит и съвременните практики в дейността на общинските съвети, чрез разработване и предлагане на ефективни програми и форми на обучение.
4. Участие и организиране на срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпроси, свързани с дейността на общинските съвети и местното самоуправление.
5. Създаване на условия за утвърждаване на гражданското общество чрез изграждане и подкрепа на силно, насочено към гражданите местно самоуправление и защита на човешките права.
6. Посредничество и лобиране пред съответните институции за общи интереси на членовете, организиране, рекламиране и осъществяване на инициативи на местното самоуправление, както и всички други дейности, разрешени от закона и в изпълнение на целите на НАПОС.

Чл.7 НАПОС осъществява дейността си в обществена полза, като ще изразходва имуществото си единствено и само за постигане на посочените в чл.5 от настоящия Устав цели.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧРЕДЯВАНЕ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.8 (1) Членуването в сдружението е доброволно.
(2) Член на НАПОС може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е председател на общински съвет, както и лица, които са заемали тази длъжност.

Чл.9 Учредителите приемат Устав, който трябва да съдържа:
1. наименованието;
2. седалището;
3. целите и средствата за тяхното постигане;
4. определянето на вида на дейност;
5. предмета на дейност;
6. органите на управление;
7. клоновете;
8. правомощията на органите на сдружението;
9. правилата, относно начина на представянето на сдружението;
10. правилата, относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяването на членството;
11. срока, за който е учредено сдружението;
12. реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществени вноски;
13. начина на разпределение на останалото имущество, след удовлетворяването на кредиторите.

Чл.10 (1) Нови членове се приемат от Управителния съвет на НАПОС въз основа на писмена молба, отправена до председателя на Управителния съвет, която трябва да съдържа декларация, че се приема Устава и целите на сдружението.
(2) Управителният съвет разглежда молбата на първото си заседание след нейното подаване. Членството се придобива от датата на вземане на решение.

Чл.11 Членството в НАПОС се прекратява:
1. С едностранно заявление, подадено до УС не по-късно от 1 месец преди датата на напускане.
2. С изключването.
3. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружението.
4. При отпадане.
5. При прекратяване дейността на НАПОС.

Чл.12 (1) Член на НАПОС може да бъде изключен с решение на УС когато:
1. Нарушава системно предвидените в чл.16 от Устава задължения.
2. Извърши действия, увреждащи името и престижа на НАПОС.
(2) Решението на УС за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на НАПОС.

Чл.13 Отпадане е налице, когато членът на НАПОС:
1. Не е платил годишната вноска за членство в сроковете по чл.43 от настоящия Устав година и половина.
2. Не е взел участие в три последователно насрочени заседания на Общото събрание на НАПОС.

Чл.14 При прекратяване на членството НАПОС не дължи връщане на членския внос. Прекратилият членството си член на НАПОС е длъжен да заплати просрочилия членски внос за периода на членството си.
Чл.15 Членовете на НАПОС имат следните права:
1. Да избира и да бъде избиран в органите на сдружението.
2. Да участва във всички прояви на НАПОС в страната и чужбина.
3. Да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес.
4. Да се ползва от дейността на сдружението и да търси защита на професионалните си интереси.
5. Да бъде своевременно информиран за всички актове и действия на сдружението и неговите органи.
6. На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на сдружението.

Чл.16 Всеки член на НАПОС е длъжен:
1. Да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на сдружението.
2. Да плаща редовно годишна вноска за членство в размер и начин, определен в чл.43 от Устава.
3. Да не използва по какъвто и да е начин участието си в сдружението за цели, противоречащи на Устава и да не уронва с действията си неговото добро име и престиж.

Чл.17 За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.

Чл.18 Членските права и задължения с изключение на имущствените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.19 Членовете на сдружението имат право да овластяват трето лице, общински съветник, да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на УС. В тези случаи упълномощителят носи отговорност за неизпълнение задълженията на упълномощения.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20 Органи на управление на НАПОС са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Контролен съвет.

Чл.21 Върховен орган на НАПОС е Общото събрание на асоциацията. В него участват всички членове на НАПОС и упълномощени представители по реда на чл.19 от настоящия Устав.

Чл.22 (1) Общото събрание
1. приема, изменя и допълва Устава;
2. определя броя на членовете на Управителния съвет и избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. определя броя на членовете на Контролния съвет и ги избира и освобождава;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията;
6. приема решения за определяне на размера на годишния членски внос и начина на внасяне;
7. приема стратегическия план и работния план;
8. приема бюджета на НАПОС и годишния финансов отчет;
9. приема отчета за работата на Управителния съвет;
10. отменя решенията на другите органи на асоциацията, които противоречат на Устава, други вътрешни актове, целите и средствата на асоциацията, както и на законите на Република България;
11. взема решения за създаване и закриване на консултантски, издателски и стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение на целите на асоциацията.
12. Определя вида на постоянните комисии, както и членовете на Консултативния съвет.
(2) Правата по ал.1, т.1,2,3,5,6,8,9,10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на асоциацията.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацшията.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол по отношение тяхната законосъобразност и съответствние с устава.
(5) Решенията на органите на асоциацията, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересваните членове на асоциацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 23 (1) Общото събрание се свиква на заседание най-малко веднъж в година от:
1. Управителния съвет;
2. По искане на 1/3 от членовете на сдружението;
(2) Ако в горния случай Управителния съвет не отправи писмена покана в едномесечен срок за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.
(3) Заседанието на Общото събрание се провежда в седалището на асоциацията – гр. Несебър или на друго място по решение на УС.
(4) Поканата трябва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часът и мястото на провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива се свиква. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Материалите по обявения дневен ред са на разположение на адреса на управление на НАПОС най-малко един месец преди насрочения ден и се изпращат на всеки член най-късно две седмици преди заседанието на Общото събрание.

Чл.24 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на НАПОС. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.25 (1) Член на НАПОС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл.26 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.22 т.1 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневени ред, не може да се вземат решения.
(4) На заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на Управителния съвет и протоколчика. При отсъствие на председателя, протоколът се подписва от негов заместник.
Чл.27 (1) Управителният съвет се състои най-малко от трима членове на НАПОС. Броят на членовете на Управителния съвет се определя с решение на Общото събрание.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от четири години.
Чл.28 Управителният съвет:
1. Представлява сдружението чрез своя Председател и определя обема на представителната власт и на други негови членове.
2. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание.
3. Разпорежда се с имуществото на НАПОС при спазване изискванията на настоящия Устав.
4. Подготвя и внася в Общото събрание стратегически и работен план.
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
6. Приема и изключва членове на НАПОС.
7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението, в т.ч. финансов отчет
8. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, като приема Правилник за работата на сдружението.
9. Определя адреса за управление на НАПОС.
10. Назначава и освобождава Изпълнителен директор, определя длъжностната му характеристика и размера на трудовото му възнаграждение.
11. По предложение на изпълнителния директор определя структурата, щата и размера на трудовото възнаграждение на административния персонал на асоциацията.
12. Взема решение за участие на Асоциацията в други организации.
Чл.29 Управителният съвет избира и освобождава с явно гласуване и мнозинство повече от половината си членове Председател и един или повече заместник-председатели.
Чл.30 (1) Председателят на Управителния съвет:
1. Представлява асоциацията пред държавните органи, юридически и физически лица и други организации в страната и чужбина.
2. Свиква заседанията на Управителния съвет по своя инициатива или по писмено предложение на 2/3 от членовете на Управителния съвет с писмена покана до всеки член на УС, в която се посочва датата, часът, мястото на заседанието и неговия дневен ред. Поканите се изпращат не по-късно от седем дни преди датата на заседането.
3. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
4. Подписва протоколите от заседанията на Управителния съвет.
5. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на сдружението.
6. Извършва и други дейности, възложени му от Управителния съвет.
(2) При отсъствние на председателя заседанията на УС се ръководят от заместник-председателя, а при тяхно отсъствие от определен от УС член.

Чл.31 Заседанията на Управителния съвет се свикват най-малко веднъж на три месеца. Заседанията се свикват по реда на чл.30 ал.1 т.2 на този Устав, като ако Председателя не свика заседанието в едноседмичен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.

Чл.32 (1) Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му.
(2) За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна връзка или он-лайн конферентна Интернет-връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Редовно решение може да бъде взето и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.33 Управителния съвет взема решения с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.28 т.3 и 8 и чл.49 ал.2 – с мнозинство от всички членове.

Чл.34 (1) Контролният съвет се състои от председател и членове, избрани от Общото събрание за срок от четири години.
(2) Контролния съвет:
1. Следи за спазване на Устава и другите документи на асоциацията , изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
2. Контролира изпълнението на дейностите на Управителния съвет и изпълнителния директор.
3. Контролира изпълнението на бюджета, управлението на имуществото на асоциацията, като при необходимост инициира финансови проверки и/или ревизии.
4. Прави предложение пред Управителния съвет за прекратяване на членството на членове на НАПОС при условията на чл.13 от този Устав.
5. Изготвя годишен отчет за дейността по горните точки пред
Общото събрание.
6. Прави предложение пред Управителния съвет за заверка на годишния счетоводен отчет или проверка от лицензиран експерт-счетоводител
(3) Контролният съвет избира и освобождава с явно гласуване и мнозинство повече от половината си членове Председател на Контролния съвет.
(4) Разпоредбите на чл.31 и 32 от Устава се прилагат и по отношение дейността на Контролния съвет

Чл.35 (1) Изпълнителният директор:
1. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет.
2. Назначава и освобождава персонала, ръководи и координира неговата дейност.
3. Ръководи и координира дейността на звената по чл.22 ал.1 т.11 от този Устав, назначава и освобождава ръководителите им, след решение на Управителния съвет..
4. Разработва работен план и годишен бюджет и ги представя на Управителния съвет.
5. Отговаря за изпълнението на работния план и бюджета.
6. Стопанисва имуществото на НАПОС.
7. Съхранява архивите на НАПОС.
8. Осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на управителните органи на НАПОС.
(2) Изпълнителният директор се отчита за дейността си пред Управителния съвет на всеки шест месеца.
(3) Когато няма назначен Изпълнителен директор, неговите функции се изпълняват от Председателя на УС на НАПОС.

ГЛАВА ПЕТА
КЛОНОВЕ

Чл.36 С решение на Общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл.37. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител, избран от УС и извършват дейности, определени с Решението на Общото събрание за откриването им.

Чл.38 Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред УС на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл.39 Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

Чл.40. Управителите на клонове вземат участие в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВО, ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.41 Имуществото на НАПОС се състои от правото на собственост и други вещни права, върху недвижимо и движимо имущество, вземания, парични средства, ценни книжа, други права, регламентирани от законодателството на Р. България.

Чл.42 Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

Чл.43 (1) Всеки член на НАПОС дължи годишна вноска за членство в размер на една минимална работна заплата за страната към момента на плащането. Годишната вноска за членство в сдружението се внася на две части:
– 50 % – в срок до 30.03.
– 50 % – в срок до 30.09.
(2) В случай, че членството в сдружението възникне след 30.06. на съответната година , се заплаща само 50 % от годишната вноска за членство.
(3) Новоприетите членове на сдружението заплащат годишния си членски внос не по-късно от 30 дни след решението на Управителния съвет за приемането им.

Чл.44 Източници на средства на НАПОС са годишният членски внос на членовете, други парични вноски, определени с решение на Общото събрание, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения и спонсорство, и всички други източници, разрешени от закона.
Чл.45 (1) НАПОС извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност:
Посредническа, консултантска и експертна дейност, предоставяне на услуги на членовете и други, обучение, публикации, разпространение на информация за общинските съвети, изготвяне и разпространение на периодични и други публикации, организиране и провеждане на обучение под различна форма с местно и чуждестранно участие, научна и изследователска дейност и проучвания в областта на местното самоуправление, рекламиране на местното самоуправление, както и всички други дейности, разрешени от закона и в изпълнениие целите на НАПОС.
(2) НАПОС използва получените приходии по ал.1 само за постигане целите си, посочени в чл.5 на Устава.
(3) Извършването на дейността по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

Чл.46. (1) В срок до 31 март всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет , заверен или проверен от лицензиран експерт-счетоводител.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 май всяка година Управителния съвет заявява за вписване в централния регистър и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл.46 ал.2 от ЗЮЛНЦ документи.

Чл.47 НАПОС подлежи на вписване в централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на чл.45 и сл. от ЗЮЛНЦ.

Чл.48 НАПОС се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл.13 ал.1 т.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл.49 (1) При прекратяване на НАПОС се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите на чл.13 ал.4 и чл.14 ал.3 на ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от съответния Окръжен съд.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на НАПОС от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл.43 ал.2 на ЗЮЛНЦ.

Чл.50 Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя между членовете, пропорционално на размера на членския внос.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

§ 2 Настоящият Устав е приет на Общо събрание на НАПОС, проведено на 20.09.2001 г. и отменя Уставът, с който е учредена асоциацията.

§ 3 Неразделна част от настоящият Устав е Приложение № 1 – списък на членовете на НАПОС, присъствали на Общото събрание и подписали настоящия Устав.

Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на Национална асоциация на председатели на общински съвети, проведено на 20.09.2001 г.

Изтегляне като файл

 

2018-11-23T15:04:25+02:0021.11.2018|VIP Архив, Архив|